baner przedszkole2

 

baner przdszkole8

 

baner przdszkole4

niezapominajki


Rekrutacja do przedszkola 

DRODZY RODZICE!
INFORMUJEMY, ŻE
OD DNIA 18.04.2018r.     DO  DNIA 24.04.2018 do godz. 15:00                  
 W NASZEJ PLACÓWCE BĘDZIE TRWAŁO POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE PROWADZONE JEST  Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.


Adres strony, za pomocą której będziecie Państwo mogli dokonać zgłoszenia elektronicznego, to:
https://uzupelniajaca-przedszkola-olsztyn.nabory.pl/

INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PRZYJMUJEMY    W  KANCELARII     PRZEDSZKOLA  W  DNIACH: 18.04.2018r. - 24.04.2018r  W  GODZ. 08:00-15.:00

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

13 kwietnia DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

10 kwietnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ. W tym dniu zajęcia poświęcone były symbolom narodowym Polski. Poznaliśmy także bliżej postać Podporucznika artylerii rez. Zenona RYMSZĘ, któremu poświęcony jest Dąb Pamięci w naszym przedszkolnym ogrodzie. Po zajęciach nasza grupa oraz koledzy i koleżanki ze starszych grup zebrali się przy Pamiątkowym Dębie. Dzieci wysłuchały kilku ciekawostek o Zenonie Rymszy a następnie zapaliły znicz i pamięć naszego rodaka uczciły chwilą ciszy. Wszystkie dzieci trzymały w rękach polskie flagi jako symbol jedności i patriotyzmu. Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej jest bardzo ważne w naszym przedszkolu.

  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Właśnie opublikowaliśmy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego Nr 14  im. Niezapominajki   w Olsztynie.

INFORMUJEMY Rodziców kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, że następnym krokiem w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie  w przedszkolu oświadczenia woli przyjęcia kandydata do przedszkola.

Oświadczenie woli przyjmujemy  w kancelarii przedszkola w dniach   
  09.04 - 11.04.2018 w godz. 8.00-15.00

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola do pobrania ze strony internetowej           

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

###########

UWAGA  RODZICE!!!!!!!!!!

Akcja informacyjna związana z oświatą.

W tym celu zostało przygotowane wydawnictwo – czterostronicowa gazetka „NASZE SZKOŁY są OK”. Można w niej przeczytać m. in. o nakładach przeznaczonych przez samorząd na oświatę oraz o najbliższych planach Miasta w zakresie rozwoju tej dziedziny życia.

Wersja elektroniczna gazetki:

http://www.we.olsztyn.eu/images/media/prywatna/GAZETKA_EDUKACYJNA_2018_print.pdf

#######################################

Wszystkim  Dzieciom, Rodzicom oraz Pracownikom
                 Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie
                                                          życzę
                           zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
                                       radosnego, wiosennego nastroju,
                   serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół,
   aby nastrój tych Świąt utrwalił się w Waszych sercach na długi, długi czas
                      i pozostał z Wami także w poświątecznej codzienności.
                                                            Jolanta Drążek –dyrektor Przedszkola

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Z radością informujemy, że

                               Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie,

po wnikliwej analizie nadesłanej dokumentacji i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem    

                                 wieloletniej i systematycznej pracy, podjęła decyzjęrekomendowaniu 

                             Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie do nadania

                         Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. 

 

               Dziękuję wszystkim rodzicom, dzieciom oraz pracownikom przedszkola

               za wszelkie podejmowane działania na niwie edukacji i promocji zdrowia.

               Krajowy Certyfikat to SUKCES całej naszej przedszkolnej społeczności.

                               Gratuluję i jeszcze raz WSZYSTKIM pięknie dziękuję.

                                          Jolanta Drążek – dyrektor Przedszkola

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

SZANOWNI  RODZICE

OD  DNIA  05.03.2018  DO  DNIA  16.03.2018 do godz. 15.00 Rodzice  mogą  składać  wnioski  o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do  przedszkola  na  nowy  rok  szkolny  2018/2019.

 

Wnioski  można składać  w  kancelarii przedszkola od  dnia rozpoczęcia naboru tj.05.03.2018r  do dnia 16.03.2018r

  w godzinach 08.00 - 15.00 (od poniedziałku do piątku)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

UWAGA -  REKRUTACJA!!!!!!

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 5 marca 2018 r. od godz. 8.00

Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu /oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej w terminie do 16 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkołach podstawowych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego (
https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl)

 

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego,
od  4 marca 2018 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie: https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl Rodzic może wybrać 3 przedszkola.

 

Pisemny wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu/oddziale przedszkolnym zorganizowanym                     w szkole podstawowej wybranym jako pierwszy wybór.

 

                Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu nr 28 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019.

 

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Olsztyna.

 

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1)wielodzietność rodziny kandydata,

2)niepełnosprawność kandydata,

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 80 punktów).

 

                W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

1)Uchwale Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609),

2)Uchwale Nr XLII /783/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 5144).

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  UWAGA REKRUTACJA!!!

  Szanowni  Rodzice

Zgodnie  z  art. 153 ust. 2  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U z 2017 r. poz.59),  rodzice  dzieci  przyjętych  do  publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację  o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego   w  tym  przedszkolu  lub  innej  formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W związku z powyższym:

 

 Rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola i w roku szkolnym

  2018/2019 będą kontynuowały edukację przedszkolną

  w Przedszkolu Miejskim  nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie 

 

     SKŁADAJĄ

   Deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

   w roku szkolnym 2018/2019

 

    w terminie od 22 lutego 2018 r. do  02 marca 2018r. do godz. 15:00.

 

    Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie        

     równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do pobrania:

Deklaracja  o  Kontynuowaniu  Wychowania  Przedszkolnego  2018/2019

 

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

8 lutego 2018

Dzień Seniora w naszym przedszkolu.

 

"Gdzie jest ten świat pełen słońca, śmiechu i radosci?

W Londynie mówią, że to w Nowym Jorku,

W Nowym Jorku mówią, że w Kaliforni,

W Kaliforni mówią, ze w Paryżu i Rzymie,

W Rzymie i w Paryżu mówią, że w Londynie.

I gdzież jest ten świat pełen szczęścia i radości?...

ten świat jest tu, a zwłaszcza tu i teraz, gdy jesteście Państwo razem z nami."

Tymi słowami powitaliśmy gości na dorocznej uroczystości. Nasze zaproszenie przyjęli: pani Lucyna Koper- przewodnicząca Rady osiedla Dajtki, pani Czesława Szarowicz- mama naszego księdza proboszcza, pan Wojciech Król- przewodniczący Koła Emerytów- z małżonką, pan Jerzy Geryk- senior rodu, ojciec obecnej również pani Irenki Wiśniewskiej-byłej szefowej kuchni. Pojawili się też emeryci naszego przedszkola: pani Halina Polak-wieloletnia pani dyrektor, pani Marysia Łoś- nauczycielka, pani Irena Mierzejewska- ksiegowa, pani Wandzia- kucharka, pan Bolesław Szczechowicz- konserwator.

Gościliśmy także innych zaprzyjaźnionych seniorów, którzy odwiedzają nas już od kilku lat.

"Bądźmy wdzięczni wobec ludzi, którzy czynią nas szczęśliwymi. Oni są uroczymi ogrodnikami, dzięki którym nasze dusze rozkwitają" 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

Drodzy Rodzice!
Informujemy, że od dnia 01.02.2018 r. Gmina Olsztyn zmienia bank obsługujący  finansowo gminę, a co za tym idzie również nasze przedszkole.
W związku z powyższym zmianie ulega numer
rachunku bankowego , na który dokonują Państwo wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU   od 01.02.2018r.  na
 
NOWY RACHUNEK BANKOWY

 

44 1020 3541 0000 5202 0290 8903
 
Proszę o podpisanie aneksu  do Umowy,  w którym zamieszczony został nowy rachunek bankowy. Aneksy do Umów w grupach

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ZAPROSZENIE

               Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne
   Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie
 
                   zapraszają
   DZIECI w wieku  2,5 – 4 lat,
           które nie uczęszczają do przedszkola,
do udziału w zabawach integracyjnych
          organizowanych w naszej placówce
przy ul. Kłosowej 23A  w każdą ostatnią sobotę
      miesiąca w godzinach od 10:00  do 12:00

     Najbliższe spotkanie 27 stycznia 2018r.  

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY  DZIECI
                 WRAZ Z RODZICAMI

                        DYREKTOR                                                                                                                                                                                                      mgr Jolanta Drążek                                                                                                                                                                                                                          Udział w zabawach jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje - telefon: 89 5271345

 

@@@@@@@@@@@@@@@

Znalezione obrazy dla zapytania nativity

 

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.

               Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym

wszystkim Rodzicom oraz Pracownikom

         Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

 

                                                                                                                 życzą Danuta Tomczyk oraz Jolanta Drążek

 

 

 21 GRUDNIA 2017r.

 

Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji realizacji standardów Przedszkola Promującego Zdrowie

 
 

Wszystkim rodzicom, dzieciom oraz pracownikom przedszkola

składam gorące podziękowanie za zaangażowanie w zbiórkę słodyczy dla

 

DZIECI Z POLSKIEJ SZKOŁY NA LITWIE.

 

Wspólnie udało Nam się przygotować 5 paczek, które 15 grudnia zostały przekazane

do Kuratorium Oświaty w Olsztynie( organizatora akcji ),

skąd 18 grudnia odjechały na Litwę.

 

Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję.

Jolanta Drążek.

 Informację o podsumowaniu Akcji "Świąteczna pomoc Polakom na Kresach" znajdziecie Państwo na stronie http://www.ko.olsztyn.pl/2017/12/21/podsumowanie-akcji-swiateczna-pomoc-polakom-na-kresach/

                                            

 

Szanowni Rodzice

 

     Proszę o zapoznanie się

 z nowym Statutem  Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie.

 Statut dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej naszej placówki

    oraz w wersji papierowej u dyrektora przedszkola.

 

 

 

DRODZY  RODZICE!!!!!

 

Pragniemy podzielić się z Państwem radosną informacją:

 

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała naszą placówkę do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Na wniosek Kapituły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat Przedszkolu  Miejskiemu Nr 14 im. Niezapominjki w Olsztynie.

Dziękujemy!!!!!!!!!!!!

@@@@@@@@@@@@@@@@@

WAŻNE!!!!!!!!!!!!

Szanowni Rodzice,
Nasze przedszkole przygotowuje wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych na zajęcia zajęć dodatkowe dla dzieci.
Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety (17 pytań, ok. 3 minuty) do niedzieli 15 października br. do północy. Ankieta jest elektroniczna – możliwość wypełnienia na komputerze lub w telefonie.
Ankieta dostępna na stronie internetowej przedszkola
www.przedszkole14.olsztyn.pl lub na www.przedszkolaki.olsztyn.pl (zakładka ANKIETY)
Proszę wybrać właściwe przedszkole. Serdecznie dziękujemy

ANKIETA

https://www.interankiety.pl/i/wQGN458J

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

UWAGA RODZICE

            7 września 2017r. ( czwartek) o godzinie 16:00

 

           w sali gimnastycznej przedszkola odbędzie się

 

                               ZEBRANIE OGÓLNE

 

dotyczące organizacji pracy placówki w nowym roku szkolnym.

 

Do udziału w spotkaniu ZAPRASZAM wszystkich RODZICÓW.

 

              Czas trwania zebrania ogólnego ok. 1 godziny.

 

Po zebraniu ogólnym o godz. 17:00 odbędą się zebrania grupowe.

 

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                                          Uwaga Rodzice!

Rodzice, których dzieci będą uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018, zobowiązani są do podpisania Umowy o świadczenie usług dziecku/dzieciom.

 

Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach (najlepiej dwustronnie), wypełnić oraz złożyć u dyrektora przedszkola w dniach 29.08 – 31.08.2017 roku.   Proszę o zachowanie wskazanego terminu.

 

 Nie podpisanie umowy jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Rodziny wielodzietne tj. które posiadają troje lub więcej dzieci mają prawo do skorzystania z 50% ulgi na opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu. Załącznik nr 1 do Umowy.

 

Umowa o świadczenie usług 2017

 

------------------------------

 

* ORGANIZACJA PRACY W WAKACJE *

 

 

 

 

 

W dniach 29 – 31 sierpnia 2017r. będą funkcjonowały 2 grupy tzw. „wakacyjne”

 

      

 

 I grupa „wakacyjna”:   dzieci z gr. I, VII                   - sala zabaw gr. III

 

 II grupa „wakacyjna”:   dzieci z gr. II, III, IV, V, VI   – sala zabaw gr IV

 

-------------------------------------

 

DNI ADAPTACYJNE

 

 

 

Wszystkie dzieci w wieku 3-4 lat, które z dniem 1 września 2017r. rozpoczynają edukację przedszkolną zapraszamy na DNI ADAPTACYJNE

 

w dniach 29-31.08.2017r. w godzinach 10:00 – 12:00.

 

Zajęcia będą odbywały się w sali zabaw gr. I oraz VII.

 

Listy Dzieci przyjętych do poszczególnych grup w HOLU przedszkola.

 

ZAPRASZAMY

 

 

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information