baner przedszkole2

 

baner przdszkole8

 

baner przdszkole4

niezapominajki


Rekrutacja do przedszkolaSzkoła promująca zdrowie

A oto już przepisy, które dostarczyli nam Rodzice...

 

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                   U W A G A RODZICE i dzieci !

 

sobota i niedziela To dobry czas, aby wspólnie odszukać

 

   przepis na danie, przekąskę, ze zdrowych produktów, jak owoce, warzywa, ciemne makarony

 

ZDROWE propozycje (napisane czytelnie i w ciekawy sposób umieszczone na kartce A5, max A4                     oraz podpisane –imię, nazwisko, grupa) zostaną umieszczone w szatni przedszkola na tablicy informacyjnej ,,Jadłospis” pod hasłem

 

         ,,DLA BABCI I DIADKA NA ZDROWIE”.

 

Prace można zostawiać u pań w sali lub w grupie VI w poniedziałek.

  

@@@@@@@@@@@@@@@@@

 21 GRUDNIA 2017r.

Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji realizacji standardów Przedszkola Promującego Zdrowie @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

W promocji zdrowia wykorzystuje się specyficzne podejścia. Szczególnie istotnymi wśród nich są:

                          

Podejście siedliskowe – zakłada ono, że zdrowie jest tworzone i doświadczane przez ludzi w siedli­skach3 ich codziennego życia, czyli w miejscach, w których uczą się, pracują, bawią, odpoczywają, kochają. Siedlisko jest systemem społecznym (całością), który zmienia się, aby poprawiać i dosko­nalić zdrowie. W siedlisku, którym jest np. miasto, zakład pracy, szkoła, przedszkole, rodzina, ludzie podejmują wspólnie działania na rzecz zdrowia, poszukując różnych form wsparcia z zewnątrz.

Podejście „od ludzi do problemu” – zakłada ono, że ludzie (społeczność) w danym siedlisku sami identyfikują własne problemy zdrowotne po to, aby je rozwiązać (usunąć, zredukować). Podejmują w tym celu działania, w których uwzględnia się dwie grupy czynników: środowiskowe (miejsce i warunki ich codziennego życia, relacjami z innymi) i osobiste (styl życia, kompeten­cje, motywacja, zdolności przystosowawcze). Podstawowym warunkiem skuteczności tych działań jest uczestnictwo i współdziałanie ludzi oraz tworzenie warunków dla aktywności jednostek i grup.

Tworzenie sieci siedlisk/organizacji realizujących projekty/programy promocji zdrowia w celu wy­miany informacji i doświadczeń, współpracy bez rywalizacji oraz podejmowania wspólnych dzia­łań. Przykładem sieci są wojewódzkie/rejonowe sieci PPZ i SzPZ.

Długotrwałość działań i systemowe podejście do planowania i dokonywanie ewaluacji jako warunek skuteczności podejmowanych działań.

                                                               Definicja Przedszkola Promującego Zdrowie

 

     Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 1. 1)zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola ( dzieci, pracowników i rodziców dzieci ),

2) podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz

 1. 3)tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 

W przedszkolu promującym zdrowie ważne jest przygotowywanie dzieci do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób.

W tym celu należy:

 • przekazywać dzieciom spójne i zrozumiałe dla nich informacje dotyczące zdrowia i zachowań z nim związanych,
 • pytać dzieci o zdanie i opinie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą, i brać je pod uwagę,
 • powierzać dzieciom niektóre proste zadania,
 • zachęcać dzieci do generowania pomysłów,
 • zachęcać dzieci do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi oraz
 • tworzyć warunki do tej współpracy.

W przedszkolu promującym zdrowie kluczowym zadaniem jest inwestycja w zdrowie jego pracowników i ich kompetencje w zakresie

prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Należy pomóc nauczycielom i pozostałym pracownikom w:

 • uświadomieniu sobie wartości zdrowia dla jednostki,
 • identyfikacji czynników wpływających na ich zdrowie, w tym zwłaszcza czynników związanych ze stylem życia,
 • rozwijaniu kompetencji w zakresie dbałości o zdrowie własne i innych,
 • podejmowaniu korzystnych dla zdrowia zmian w swoim stylu życia,
 • zrozumieniu koncepcji promocji zdrowia i PPZ,
 • doskonaleniu umiejętności prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Przedszkole promujące zdrowie ma niepowtarzalną szansę edukowania rodziców w zakresie dbałości o zdrowie własne

i zdrowie ich dzieci

Należy:

 • pozyskać rodziców do współpracy w tworzeniu PPZ na zasadzie partnerstwa,
 • pomóc rodzicom w:

- uświadomieniu sobie wartości zdrowia dla nich samych i ich dzieci,

                - identyfikacji czynników wpływających na zdrowie, w tym zwłaszcza czynników związanych ze stylem życia,

                - rozwijaniu kompetencji wychowawczych oraz w zakresie dbałości o zdrowie własne i dzieci,

 • zachęcać rodziców do podejmowania korzystnych dla zdrowia zmian w ich stylu życia.

 

                           Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych

                            i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone

                                                      w czterech standardach Przedszkola Promującego Zdrowie.

 

                                                   Standardy Przedszkola Promującego Zdrowie

 

 1. 1.Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 2. 2.Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 3. 3.Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w co­dziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 4. 4.Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

 

 

 

 

                                                                 Zespół ds. promocji zdrowia

 

Marzena Płóciennik – nauczyciel dyplomowany

Ewa Żyłak - nauczyciel dyplomowany

Joanna Milewska – nauczyciel mianowany

Dorota Rogulska – nauczyciel mianowany

Ewelina Zawadzka – nauczyciel kontraktowy

Halina Szkutnik – starszy intendent

Anna Soćko – kucharz

Piotr Markowski - rodzic

Jolanta Drążek  -   dyrektor przedszkola – koordynator

 

                   Zadania koordynatora ds. promocji zdrowia w Przedszkolu Miejskim nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

1.Upowszechnianie koncepcji promocji zdrowia i Przedszkola Promującego Zdrowie wśród pracowników oraz rodziców dzieci.

2.Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności przedszkola i sojuszników w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.

3.Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.

4.Kierowanie pracą zespołu promocji zdrowia.

5.Prowadzenie dokumentacji działań przedszkola w zakresie promocji zdrowia.

6.Współdziałanie z koordynatorami innych przedszkoli oraz koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz Przedszkoli Promujących Zdrowie.

7.Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia dokumentujące realizację poszczególnych  standardów SPZ

 

I. Systematyczne szkolenia  podnoszą naszą świadomość na temat zdrowia .II. Jakość życia przedszkola zależy od nas wszystkich

1. Realizacja przedsięwzięcia Rodzic- nauczycielem 2. Poznajemy miejsca pracy rodzicówIII. Programy realizowane w przedszkolu zawierają treści edukacyjne, w któych uwzględniono potrzeby rodziców.

1.Dbamy o kondycję fizyczną. 

2. Z.drowo się odżywiamy.3.Uczymy się dbać o siebie.

4.Jesteśmy bezpieczni.5.Dbamy o zdrowie emocjonalne.IV. Wspólnie pracujemy nad zwiększaniem naszych kompetencji .


1. Pomagamy rodzicom, a oni pomagają nam.2. Współpraca buduje dobry klimat.

 V. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 ROK  SZKOLNY  2017/2018

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

TYGRYSKI -  CZYŚCIOSZKI

 "szczotka, pasta, kubek, ciepła woda , tak się zaczyna wielka przygoda..." Tygryski wiedzą, że o ząbki trzeba dbać, dlatego też od połowy listopada, każdego dnia po śniadaniu uczą się prawidłowo myć zęby.

  

######################################

 

SPORT TO ZDROWIE

 

 

 

Ulubionymi zajęciami naszych Krasnali jest gimnastyka. Ponieważ weszły w okres zwany „apogeum ruchliwości” uwielbiają swoja energię wydatkować na zajęciach ruchowych. W czasie zabaw czy to w ogrodzie przedszkolnym czy na Sali gimnastycznej wykorzystywane są elementy różnych metod dzięki czemu dzieci na zajęciach są całkowicie zaangażowane. W swojej pracy wykorzystujemy elementy dostosowane do indywidualnych predyspozycji dzieci – gimnastyka ogólnorozwojowa, elementy metody W. Sherborne, elementy integracji sensorycznej SI, wyścigi rzędów i wiele, wiele innych.

 

 

 

  

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

  

 

 

29 września 2015 roku w Elblągu odbyła się Wojewódzka  Konferencja Szkół Promujących Zdrowie Konferencja odbyła się w  Ratuszu Staromiejskim a obecnych gości powitała m.in.  Anna Zdaniukiewicz - wojewódzki koordynator  Szkół Promujących Zdrowie. Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy szkół i przedszkoli promujących zdrowie oraz koordynatorzy promocji zdrowia ze szkół i przedszkoli województwa warmińsko-mazurskiego.  
       Podczas konferencji prezentowano dorobek szkół i placówek z województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji programów prozdrowotnych oraz wręczono certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”.
       W uroczystości wzięło udział również nasze przedszkole a kolejny już Certyfikat dla naszego przedszkola odebrała dyrektor placówki, Pani Jolanta Drążek.
      Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Grażyna Przasnyska -Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie, Wiesława Korejwo z Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Olsztyna.
      Wysłuchaliśmym.in.  wykładu  nt. „Aktywność ruchowa na receptę od lekarza i psychologa”, jak też mieliśmy możliwość  wymiany doświadczeń z innymi placówkami.
     Agencję Rynku Rolnego reprezentowali;  Andrzej Milkiewicz – Dyrektor OT i Dariusz Klimek z Sekcji Informacji i Promocji. Dyrektor OT przekazał uczestnikom konferencji bieżące informacje o realizacji programów „Mleko w szkole” oraz ”Owoce i warzywa w szkole”, propagujących zdrowy tryb odżywiania wśród młodego pokolenia Polaków.
     W ramach konferencji dzieci i młodzież wspólnie z nauczycielami z placówek oświatowych uczestniczących w projekcie „Szkoła Promująca Zdrowie” przygotowały wystawę prezentującą dobre praktyki w zakresie edukacji zdrowotnej i propagującą zasady zdrowego odżywiania .
     Nasze przedszkole zaprezentowało LOGO przedszkola na specjalnie  przygotowanym  banerze, oraz stolik zagospodarowany koszem z pysznymi rogalikami upieczonymi przez nasze panie kucharki i ,,łąką” kwiatów, Niezapominajek, z uśmiechniętą buźką.

  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

29 września 2015r.

podczas Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Elblągu

                                     NASZE przedszkole otrzymało

            CERTYFIKAT   Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

                                     „Szkoła Promująca Zdrowie”

Gratuluję całej przedszkolnej społeczności: dzieciom, rodzicom, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi tak prestiżowego osiągnięcia i dziękuję za wkład i zaangażowanie w podejmowanie różnorodnych działań służących edukacji i promocji zdrowia. Jednocześnie zachęcam do kontynuowania zwłaszcza tych działań, które: wpływają na dobry klimat pracy i współpracy, przygotowują młode pokolenie do zdrowego stylu życia oraz kształtują poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

                  Raz jeszcze gratuluję i dziękuję !!!                                  

                                                         Jolanta Drążek – dyrektor przedszkola

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%             

                                      2015/2016

#############################

ZDROWIE  W  STROFACH  UKRYTE...

                                                    „LEŚNE LUDKI”.

26.11.14r. odbył się konkurs poezji pod hasłem:” W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Dzieci, zgromadzonym gościom zaprezentowały wiersze znanych poetów literatury dziecięcej, przekazujących treści prozdrowotne oraz zachęcające do pożądanych nawyków.
W trakcie obrad jury (trójka rodziców) dzieci zaśpiewały piosenki: „Sałatka, „Jesień – jesieniucha”, „Abrakadabra”.
Po „burzliwych” obradach członkowie jury zgodnie orzekli, iż wszystkie dzieci pięknie zinterpretowały swoje wiersze i zasługują na nagrodę. Każde dziecko w dowód uznania otrzymało w nagrodę „Dyplom uznania (wydrukowany przez rodzica dziecka – p. A. Grzeszczyk) , chipsy jabłkowe oraz owocowego lizaka.
Nauczycielki, organizując w/w spotkanie pragnęły zachęcić członków społeczności przedszkolnej do zdrowego odżywiania się, podejmowania wysiłku fizycznego oraz wspólnie z rodzicami rozwijać język dziecka w sposób poprawny i wszechstronny.
Dzieci w trakcie przygotowań do konkursu ( i w trakcie,) uczyły się określonych form zachowania, musiały przestrzegać ustalonych zasad i reguł współpracy oraz panować nad własnymi emocjami.

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Dnia 10.IV w przedszkolu miał miejsce świąteczny kiermasz. Dzieci ze wszystkich grup przygotowały smaczne potrawy i napoje.

Gr. I wykonała naleśniki z twarogiem i szpinakiem, gr. II - jajka faszerowane. Gr. III upiekła babeczki i ciasteczka, a gr. IV ciasteczka i baranki. Gr. V. robiła i ozdabiała mazurki. Gr. VI. przygotowała paszteciki z mięsem a gr. VII przyrządziła sok i jogurt.

Odpowiednio wyeksponowane stoiska, kolorowo ozdobione stoły, zachęcały rodziców i dzieci do degustacji potraw i napojów. Zainteresowani dowiedzieli się o zwyczajach i symbolach wielkanocnych z gazetki o tematyce świątecznej.

Zebrane fundusze pozwolą nam na doposażenie ogrodu przedszkolnego%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5

Podsumowanie projektu „Chcę być zdrowy” – Olimpiada Sportowa

„14-nastka – wszystko z siebie da..” i dała… Grupa Leśnych Ludków reprezentowała nasze przedszkole na Olimpiadzie Sportowej w dniu 07.04.2014r w Hali Sportowo- Widowiskowej URANIA. Zawody były podsumowaniem projektu „Chcę być zdrowy”. Dzieci dużo wcześniej zaczęły przygotowania do zawodów – uczestnicząc w zabawach ruchowych w Sali i w ogrodzie trenowały swoją sprawność fizyczną, wymyślali okrzyki i hasła dopingujące zawodników a także przygotowały na te okazję pompony. Leśne Ludki zarówno swoją sprawnością jak i kibicowaniem podbili serca jurorów. Dzieci biorące udział w zawodach otrzymały medale i zdrowe jabłuszka, a cała grupa została wyróżniona za fantastyczne, głośne i kolorowe kibicowanie. Leśne Ludki nie mają sobie równych!!!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

DZIECIAKI - MLECZAKI

Mleko, produkt tak bardzo nam znamy, pijemy go, jemy przetwory mleczne często nie zdając sobie sprawy jak wielką rolę odgrywa w naszym życiu, prawidłowym rozwoju, zachęcamy nasze dzieci do picia mleka , ale dlaczego? Realizowany w przedszkolach program ,, Dzieciaki mleczaki” pokazuje dzieciom, krok po kroku dlaczego tak ważne jest aby codziennie spożywały produkty mleczne. W Przedszkolu Miejskim nr 14 w Olsztynie program ten realizowany był w dniach 24-28.02.2014 w grupie dzieci 4-5 letnich w grupie drugiej,, Skrzaty” . Głównym celem tych zajęć było uświadomienie , wdrożenie i zachęcenie dzieci do picia mleka i spożywania przetworów mlecznych. W pierwszym dniu realizacji programu pokazałyśmy dzieciom, jaką drogę pokonuje mleko zanim trafi na sklepowe półki i jakie produkty powstają z mleka. Dzieciom nie wystarczy czegoś pokazać, powiedzieć, więc nie obeszło się bez degustacji, przedszkolaki z zapałem próbowały przetworów mlecznych takich jak: jogurt, twaróg, kefir, masło, serek topiony, maślanka. W trakcie degustacji rozmawiałyśmy z dziećmi o wartościach odżywczych znajdujących się w tych produktach i ich wpływ na nasz rozwój. W drugim dniu połączyłyśmy mleko ze sportem w piosence,, Gimnastyka” dając dzieciom nie tylko porcje wapnia, białka i witaminy E ale rozbudziłyśmy ich układ oddechowy do intensywnego działania na cały dzień. Dzieci malowały także ,krowę dorysowując jej łaty w trakcie zadały mi bardzo ciekawe pytanie, jakiego koloru jest krowa : biała w czarne łaty, czy czarna w białe łaty. Wybór pozostawiłam im, i ich inwencji twórczej. Trzeci dzień zaczęliśmy od burzy mózgów , pobudzając tym samym dzieci do myślenia na temat,, z mleka powstaje…..”, ,, mleko jest dobre na…….”. Taką rozmową wprowadziłyśmy dzieci do wspólnego zrobienia plakatu z opakowań po przetworach mlecznych . Razem z dziećmi powiesiliśmy go w holu przedszkola pokazując innym dzieciom dlaczego tak ważne jest abyśmy pili codziennie mleko i spożywali produkty mleczne . W czwartym dniu dzieci wyklejały krowę kulkami z bibuły i kawałkami czarnego papieru do wiersza H. Szayerowej ,,Tylko nic nie mówcie krowie” , uczyły się także wiersza na pamięć. Piąty dzień zajęć ,, Mleko to biały skarb” podobał się chyba dzieciom najbardziej. W tym dniu dzieci z masy serowej, którą same zrobiły z twarogu, śmietany i odrobiny cukru lepiły serowe myszki. Za ogon i wąsy posłużył nam szczypiorek a za uszy rzodkiewka, smakowało wyśmienicie bo nawet największe niejadki wszystko zjadły.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Smaczne koreczki w grupie IV.....

Na dowód że jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie, zdrowo się odżywiamy. Chętnie robimy zdrowe potrawy – tym razem koreczki owocowe a jeszcze chętniej je zjadamy. Mniam… %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Dbamy  o  nasze  zdrowie.

"Sałatki zjadamy i o zdrowie dbamy" - pod takim hasłem TYGRYSKI wspólnie przygotowały smaczną sałatkę owocową. Umyte owoce trzeba było pokroić - zachowując bezpieczeństwo podczas posługiwania się nożem. Potem wszystko wymieszać i wspólnie zjeść.

Było naprawdę smaczne to drugie śniadanie!*************************

W piątek, tj. 22.listopada odbył się na terenie naszej placówki „FESTIWAL ZDROWIA” .Uczestnikami Festiwalu były dzieci z grupy: I. II, III, IV, V, VI oraz dzieci ze szkolnej zerówki.
Dzieci z poszczególnych grup zaprezentowały krótki program artystyczny, tematycznie związany z profilaktyką zdrowia:
- piosenkę „Ogórek”  wykonały dzieci z zerówki
  szkolnej;
-piosenkę „Kuchareczkę”, zaśpiewały dzieci z grupy II;
-piosenkę „Cebulka”, wiersz „Na zdrowie” wykonały
    dzieci z gr. III;
-piosenkę „Sałatka jarzynowa” oraz inscenizację wiersza „Kanapka,” zaprezentowały dzieci z grupy IV”
-„Opowiadanie o księżniczce Alince” i inscenizację
  wiersza „Witaminki” przedstawiły dzieci z gr. V;
-dzieci z grupy VI zaprezentowały piosenkę „Pomidorek”, „Rumiane jabłuszko” i wiersz -rymowankę  pt.: „Surówka”.
Piękne stroje, ciekawe rekwizyty, kolorowa dekoracja Sali, różnorodność form przygotowanych utworów zrobiło duże wrażenie na dzieciach.******************************************

15 listopada w naszym przedszkolu odbył się KIERMASZ  ZDROWEJ  ŻYWNOŚCI

W przygotowaniach aktywny udział brały dzieci ze wszystkich grup oraz pracownicy przedszkola.

A jak się wszystko udało? - prosimy zobaczyć.....**********************************************

PRZYJACIELE  ZIPPIEGO

Program promujący zdrowie, odporność psychiczną i dobre samopoczucie małych dzieci.

Program jest adresowany do dzieci w wieku 5-7 lat. Kształtuje i rozwija kompetencje psychospołeczne i emocjonalne małych dzieci. Doskonali realcje dzieci z innymi osobami, uczy znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i problemami oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Program opowiada o grupie przyjaciół, a Zippi, to patyczak, ulubieniec jednego z chłopców.

Aby program zawitał do naszego przedszkola - nauczycielki uczestniczyły w kursie przygotowawczym dla osób realizujących program PRZYJACIELE  ZIPPIEGO.

  

*******************************************

24.X.2013r w ramach projektu "Chcę być zdrowy" odbył się w przedszkolu mecz piłki nożnej Leśne Ludki - Krasnale. Sędzią w meczu był Pan Waldemar Danielak - nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 13 w Olsztynie.

Leśne Ludki - w niebieskich koszulkach strzeliły gola na początku pierwszej połowy meczu. Krasnale zdołały wyrównać w drugiej połowie.

Gra była bardzo wyrównana, czego dowodem jest sprawiedliwy wyniki 1:1

Leśne Ludki i Krasnale czekają na dalsze rozgrywki, które planujemy już w rundzie wiosennej.

Wszyscy serdecznie dziękujemy Panu Sędziemu za poświęcony czas i cenne wskazówki!********************************************

W piątek 4.X. najstarsze grupy przedszkolne zostały zaproszone do udziału w rajdzie wokół jez. Długiego. O godz. 16-tej przyszli rodzice z dziećmi z gr. IV i V. Po przywitaniu się z przewodnikiem, wyjaśnieniu celu spotkania, uczestnicy dostali znaczki-symbole i ruszyli przez osiedle Dajtki. Pierwszy postój miał miejsce nad Zatoką Miłą. Po krótkim odpoczynku grupa ruszyła w stronę plaży miejskiej, aktualnie przebudowywanej. Następnie uczestnicy rajdu przeszli przez tory kolejowe wchodząc na obszar osiedla Nad Jeziorem. Długim. Podchodząc do jeziora p. Ela zwróciła uwagę na tablice informujące o autorze ścieżki proekologicznej oraz o faunie i florze występującej nad jeziorem i w samym akwenie. Na mostku zakochanych grupa odpoczywała, posiłkując się suchym prowiantem. Tam przewodniczka opowiedziała historię osiedla, przedstawiła sposoby ratowania jeziora, dawniej krystalicznie czystego, a w l. 70-tych XX w. ogłoszonego jednym z najbardziej zanieczyszczonych akwenów w Polsce.

Idąc aleją wśród pomnikowych drzew rodzice robili zdjęcia w malowniczym plenerze. Na południowym brzegu jeziora odbył się quiz wiedzy o jeziorze Długim. Rodzice zostali nagrodzeni folderami a dzieci słodyczami. Po kilkunastominutowym odpoczynku prowadząca podziękowała uczestnikom i wszyscy pożegnali się.

Wycieczka stanowiła wspaniałe źródło wiedzy o „skarbach” naszego miasta, jakimi niewątpliwie są jeziora.*******************************************************************

Projekt „Chcę być zdrowy” – realizowany jest w przedszkolu od 2008 roku  w  współpracy  z Wydziałem Zdrowia i  Polityki Społecznej Urzędu Miasta Olszyna  w ramach  „Kampaniii Informacyjnej dla Dzieci i Młodzieży dotyczącej Zdrowego Odżywiania”.

 

Główne założenie: promowanie aktywnego stylu życia olsztyńskich przedszkolaków i ich rodzin
Cel ogólny:
Przekazywanie wiedzy i kształtowanie zachowań i postaw sprzyjających zdrowiu w celu wypracowania wzoru zdrowego stylu życia, którym dzieci uczestnicy projektu- będą mogły kierować się w przyszłości.
Cele etapowe:
*Kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia
*Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków prozdrowotnych i aktywności ruchowej
*Popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia
*Uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej
Cele szczegółowe:
*Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i
zagrażających zdrowiu.
*Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
*Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej umożliwienie udziału w grach, zabawach ruchowych, gimnastyce.

Wymienione cele zrealizujemy poprzez:
Udział rodziców i nauczycieli w cyklu spotkań i warsztatów m.in. z instruktorką kung fu, trenerem piłki nożnej poza tym: rajd pieszy, wycieczki, gry, zabawy i zajęcia ruchowe z udziałem wszystkich adresatów projektu.
Udział w realizacji zadań dla dzieci realizowanych w ramach tematów kompleksowych, wycieczek edukacyjnych,
Uczestnicy projektu:  105 dzieci ( dzieci 5-6 letnie z gr III, IV, V, VI, ) ich rodzice oraz pracownicy Przedszkola.

 

Harmonogram realizacji projektu „Chcę być zdrowy”  IX – XII 2013 rok
 Nazwa zadania       Uczestnicy    Termin
1.    Przyjęcie deklaracji uczestnictwa w projekcie.   Rodzice    Wrzesień
2.    Powołanie koordynatorów  i ewaluatorów  projektu. Pracownicy przedszkola    Wrzesień
3.    Gazetka informacyjna dla rodziców na temat realizowanego projektu (zdjęcia, scenariusze, .. )
                                                                                         Koordynatorzy projektu    Wrzesień / Grudzień
4.    „Iść po zdrowie” – rajd pieszy wzdłuż Jeziora Długiego. Rodzice, dzieci, pracownicy przedszkola                                                                                                                                                               Wrzesień / Październik
5.    „Akademia Ninja”- pokaz kung fu w wykonaniu Beaty Engel wielokrotnej medalistki Polski oraz Europy  z                              Olsztyńskiej Szkoły Chińskich Sztuk Walki Shaolin    Nauczyciele, dzieci,     Październik
6.    „Na łonie natury skaczemy pod chmury” - Wyjazd do Arboretum w Kudypach, zabawy gry i zabawy ruchowe            na      świeżym powietrzu    Koordynatorzy projektu- rodzice, dzieci                             Październik
7.    Cykl zajęć ruchowych:
 -zajęcia taneczne,
-zabawy ruchowe z elem. gimnastyki
 korekcyjnej
- aerobik    Dzieci i rodzice    Październik/ Grudzień
8.    „Warsztaty Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”- warsztaty  prowadzone przez p. Joannę Serek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Olsztynie  Dzieci i rodzice.               Llistopad
9.    „Trening czyni Mistrza!” – trening piłki nożnej poprowadzony przez trenera ze Szkółki Piłkarskiej zakończony meczem piłki nożnej „Przedszkole strzela gole”    Dzieci i rodzice    Październik/Listopad
 10.    „Kto aktywny bywa-zdrowie wygrywa! Spotkanie z pielęgniarką szkolną , pogadanka na temat roli aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju dziecka    Dzieci                            Listopad
11.    „Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie dzieci i dorosłych” – projekcja multimedialna poprowadzona przez wykładowcę na OSW im. J. Rusińskiego p. mgr Anne Malwinę Kamelską  Rodzice, pracownicy przedszkola                                                                                                                                     Listopad
12.    „ Witaj szkoło, na w-fie jest wesoło”- Udział w lekcji wychowania fizycznego w zerówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 18 w Olsztynie    Dzieci                                                Grudzień
 13   „Wszyscy się ruszamy więc zdrowie wygramy” -Olimpiada Sportowa podsumowująca program.    Dzieci                                                                                                                                  Grudzień

.

 

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information