baner przedszkole2

 

baner przdszkole8

 

baner przdszkole4

niezapominajki


Rekrutacja do przedszkolaSzkoła promująca zdrowie

SPORT TO ZDROWIE

Ulubionymi zajęciami naszych Krasnali jest gimnastyka. Ponieważ weszły w okres zwany „apogeum ruchliwości” uwielbiają swoja energię wydatkować na zajęciach ruchowych. W czasie zabaw czy to w ogrodzie przedszkolnym czy na Sali gimnastycznej wykorzystywane są elementy różnych metod dzięki czemu dzieci na zajęciach są całkowicie zaangażowane. W swojej pracy wykorzystujemy elementy dostosowane do indywidualnych predyspozycji dzieci – gimnastyka ogólnorozwojowa, elementy metody W. Sherborne, elementy integracji sensorycznej SI, wyścigi rzędów i wiele, wiele innych.

  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Pracując zgodnie z koncepcją i ideą SzPZ systematycznie od 2003r. podejmujemy starania, aby poprawiać swoje samopoczucie i zdrowie, uczymy się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcając zwłaszcza rodziców do kontynuowania tych działań i pielęgnowania tych wartości również w środowisku rodzinnym.

Trzy główne cechy szkoły promującej zdrowie:
1. Edukacja zdrowotna, jako ważny element obowiązkowego programu wychowania

   przedszkolnego.
2. Etos zdrowia w przedszkolu - środowisko fizyczne i społeczne oraz polityka i organizacja

   wspierające edukację zdrowotna i sprzyjające zdrowemu stylowi życia.
3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cechą odróżniającą SzPZ od dotychczasowych działań na rzecz zdrowia jest wyjście poza mury przedszkola – współdziałanie z rodzicami i przedstawicielami społeczności lokalnej w rozwiązywaniu ważnych problemów zdrowotnych.

Nadrzędnym celem SzPZ jest zdrowy styl życia społeczności przedszkolnej i lokalnej.

Aby to osiągnąć społeczność przedszkola stara się m.in.:

* kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w

   społeczności lokalnej,

* zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć dzieciom i pracownikom realne i

   atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

* umożliwiać dzieciom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz

   wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

* zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy, nauki i zabawy,

* włączyć edukację zdrowotną dzieci do programu wychowania przedszkolnego z

   wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

* wyposażać dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla

   poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska

   fizycznego,

* włączyć do działań przedszkola służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 

Szkoła Promująca Zdrowie tworzona jest na trzech, wzajemnie powiązanych płaszczyznach:

- grupa przedszkolna;

- Przedszkole;

- rodzice, społeczność lokalna.

 

Koordynator promocji zdrowia - Jolanta Drążek – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie.

Do zadań koordynatora należy:

- popularyzacja idei szkół promujących zdrowie w społeczności przedszkolnej oraz w

środowisku,

- pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności przedszkolnej i sojuszników wśród

rodziców i w społeczności lokalnej, podjęcie wzajemnych zobowiązań, niezbędnych dla

skutecznych działań,

- współdziałanie z Regionalnym oraz Wojewódzkim Koordynatorem wspierającym pracę

szkół.

- inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w

przedszkolu,

- kierowanie pracą przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia,

- organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji dotyczących realizowanego projektu

Szkoła Promująca Zdrowie,

- współudział w kształceniu pracowników przedszkola w zakresie promocji zdrowia i edukacji

zdrowotnej,

- podejmowanie działań zmierzających do poprawy zdrowia, samopoczucia i jakości życia

społeczności przedszkolnej,

- inspirowanie do zmian zachowań zdrowotnych i stylu życia,

- tworzenie w przedszkolu środowiska fizycznego i społecznego sprzyjającego zdrowiu

fizycznemu, psychicznemu, emocjonalnemu i duchowemu wszystkich członków społeczności,

- ustawiczne pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie własnych umiejętności z zakresu promocji zdrowia,

współdziałania z innymi ludźmi i kierowania ich pracą.

 

Zastępca koordynatora do spraw Promocji Zdrowia - Danuta Tomczyk – wicedyrektor

w Przedszkolu Miejskim nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

Członkowie zespołu:   Marzena Płóciennik – nauczyciel dyplomowany                                   

                                     Ewa Żyłak – nauczyciel dyplomowany

                                     Dorota Rogulska – nauczyciel mianowany

                                     Ewelina Zawadzka – nauczyciel kontraktowy

                                      Joanna Milewska – nauczyciel kontraktowy                                    

Realizacja projektu Szkoła Promująca Zdrowie skupia wokół siebie coraz większą ilość osób, dla których zagadnienia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia są nie tylko zadaniem czy też celem, ale przede wszystkim inspiracją w poszukiwaniu ciekawych form i metod zarówno w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej jak również współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.        

 

Działania podejmowane w ramach SzPZ to m.in.:

1.Warsztaty popołudniowe z udziałem rodziców ( plastyczne, kulinarne, muzyczne, taneczne )

2.Zajęcia otwarte dla rodziców

3.Udział rodziców w przedsięwzięciach:

   Rodzic –nauczycielem,

   Dziecko Tygodnia,

   Ekspert Tygodnia

4.Pikniki, wycieczki, rajdy rowerowe, wyjazdy integracyjne

5.Organizacja Kiermaszy Zdrowej Żywności i Festynów Rodzinnych

6.Realizacja programów i projektów,

„Co słychać na Warmii”

„Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

„Czyste powietrze wokół nas”

„Chcę być zdrowy”

„Mamo, Tato już wiem, jak być bezpiecznym”

„Autochodzik”

„Dziecko bez próchnicy”

„Mamo, tato wolę wodę”

„Podróże Misiołanków”

„Chronimy Dzieci”

7.Realizacja innowacji pedagogicznych:

„Przedszkole otwartych drzwi”

„Polisensoryczne stymulowanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem Sali doświadczania świata”

„Ogród uczy, bawi i wychowuje”

8.Spotkania, pogadanki, prelekcje z udziałem specjalistów.

9.Udział dzieci i rodziców w konkursach: plastycznych, fotograficznych, kulinarnych, poetyckich,

   piosenki przedszkolnej

10.Realizacja treści programowych w ramach tematów kompleksowych.

11.Cykliczny udział w akcjach charytatywnych.

11.Dbając o zdrowie w ujęciu holistycznym współpracujemy m.in.: ze Szkołą Podstawową nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, Radą osiedla Dajtki, Olsztyńską Szkołą Wyższą im. Józefa Rusieckiego, UWM, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sanepidem, Fundacją Rozwoju Dzieci, Fundacją Przyszłość dla Dzieci, placówkami realizującymi projekt Szkoła Promująca Zdrowie w województwie warmińsko-mazurskim.

 

ROK  SZKOLNY  2017/2018

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

TYGRYSKI -  CZYŚCIOSZKI

 "szczotka, pasta, kubek, ciepła woda , tak się zaczyna wielka przygoda..." Tygryski wiedzą, że o ząbki trzeba dbać, dlatego też od połowy listopada, każdego dnia po śniadaniu uczą się prawidłowo myć zęby.

  

######################################

29 września 2015 roku w Elblągu odbyła się Wojewódzka  Konferencja Szkół Promujących Zdrowie Konferencja odbyła się w  Ratuszu Staromiejskim a obecnych gości powitała m.in.  Anna Zdaniukiewicz - wojewódzki koordynator  Szkół Promujących Zdrowie. Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy szkół i przedszkoli promujących zdrowie oraz koordynatorzy promocji zdrowia ze szkół i przedszkoli województwa warmińsko-mazurskiego.  
       Podczas konferencji prezentowano dorobek szkół i placówek z województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji programów prozdrowotnych oraz wręczono certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”.
       W uroczystości wzięło udział również nasze przedszkole a kolejny już Certyfikat dla naszego przedszkola odebrała dyrektor placówki, Pani Jolanta Drążek.
      Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Grażyna Przasnyska -Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie, Wiesława Korejwo z Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Olsztyna.
      Wysłuchaliśmym.in.  wykładu  nt. „Aktywność ruchowa na receptę od lekarza i psychologa”, jak też mieliśmy możliwość  wymiany doświadczeń z innymi placówkami.
     Agencję Rynku Rolnego reprezentowali;  Andrzej Milkiewicz – Dyrektor OT i Dariusz Klimek z Sekcji Informacji i Promocji. Dyrektor OT przekazał uczestnikom konferencji bieżące informacje o realizacji programów „Mleko w szkole” oraz ”Owoce i warzywa w szkole”, propagujących zdrowy tryb odżywiania wśród młodego pokolenia Polaków.
     W ramach konferencji dzieci i młodzież wspólnie z nauczycielami z placówek oświatowych uczestniczących w projekcie „Szkoła Promująca Zdrowie” przygotowały wystawę prezentującą dobre praktyki w zakresie edukacji zdrowotnej i propagującą zasady zdrowego odżywiania .
     Nasze przedszkole zaprezentowało LOGO przedszkola na specjalnie  przygotowanym  banerze, oraz stolik zagospodarowany koszem z pysznymi rogalikami upieczonymi przez nasze panie kucharki i ,,łąką” kwiatów, Niezapominajek, z uśmiechniętą buźką.

  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

29 września 2015r.

podczas Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Elblągu

                                     NASZE przedszkole otrzymało

            CERTYFIKAT   Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

                                     „Szkoła Promująca Zdrowie”

Gratuluję całej przedszkolnej społeczności: dzieciom, rodzicom, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi tak prestiżowego osiągnięcia i dziękuję za wkład i zaangażowanie w podejmowanie różnorodnych działań służących edukacji i promocji zdrowia. Jednocześnie zachęcam do kontynuowania zwłaszcza tych działań, które: wpływają na dobry klimat pracy i współpracy, przygotowują młode pokolenie do zdrowego stylu życia oraz kształtują poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

                  Raz jeszcze gratuluję i dziękuję !!!                                  

                                                         Jolanta Drążek – dyrektor przedszkola

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%             

                                      2015/2016

#############################

ZDROWIE  W  STROFACH  UKRYTE...

                                                    „LEŚNE LUDKI”.

26.11.14r. odbył się konkurs poezji pod hasłem:” W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Dzieci, zgromadzonym gościom zaprezentowały wiersze znanych poetów literatury dziecięcej, przekazujących treści prozdrowotne oraz zachęcające do pożądanych nawyków.
W trakcie obrad jury (trójka rodziców) dzieci zaśpiewały piosenki: „Sałatka, „Jesień – jesieniucha”, „Abrakadabra”.
Po „burzliwych” obradach członkowie jury zgodnie orzekli, iż wszystkie dzieci pięknie zinterpretowały swoje wiersze i zasługują na nagrodę. Każde dziecko w dowód uznania otrzymało w nagrodę „Dyplom uznania (wydrukowany przez rodzica dziecka – p. A. Grzeszczyk) , chipsy jabłkowe oraz owocowego lizaka.
Nauczycielki, organizując w/w spotkanie pragnęły zachęcić członków społeczności przedszkolnej do zdrowego odżywiania się, podejmowania wysiłku fizycznego oraz wspólnie z rodzicami rozwijać język dziecka w sposób poprawny i wszechstronny.
Dzieci w trakcie przygotowań do konkursu ( i w trakcie,) uczyły się określonych form zachowania, musiały przestrzegać ustalonych zasad i reguł współpracy oraz panować nad własnymi emocjami.

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Dnia 10.IV w przedszkolu miał miejsce świąteczny kiermasz. Dzieci ze wszystkich grup przygotowały smaczne potrawy i napoje.

Gr. I wykonała naleśniki z twarogiem i szpinakiem, gr. II - jajka faszerowane. Gr. III upiekła babeczki i ciasteczka, a gr. IV ciasteczka i baranki. Gr. V. robiła i ozdabiała mazurki. Gr. VI. przygotowała paszteciki z mięsem a gr. VII przyrządziła sok i jogurt.

Odpowiednio wyeksponowane stoiska, kolorowo ozdobione stoły, zachęcały rodziców i dzieci do degustacji potraw i napojów. Zainteresowani dowiedzieli się o zwyczajach i symbolach wielkanocnych z gazetki o tematyce świątecznej.

Zebrane fundusze pozwolą nam na doposażenie ogrodu przedszkolnego%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5

Podsumowanie projektu „Chcę być zdrowy” – Olimpiada Sportowa

„14-nastka – wszystko z siebie da..” i dała… Grupa Leśnych Ludków reprezentowała nasze przedszkole na Olimpiadzie Sportowej w dniu 07.04.2014r w Hali Sportowo- Widowiskowej URANIA. Zawody były podsumowaniem projektu „Chcę być zdrowy”. Dzieci dużo wcześniej zaczęły przygotowania do zawodów – uczestnicząc w zabawach ruchowych w Sali i w ogrodzie trenowały swoją sprawność fizyczną, wymyślali okrzyki i hasła dopingujące zawodników a także przygotowały na te okazję pompony. Leśne Ludki zarówno swoją sprawnością jak i kibicowaniem podbili serca jurorów. Dzieci biorące udział w zawodach otrzymały medale i zdrowe jabłuszka, a cała grupa została wyróżniona za fantastyczne, głośne i kolorowe kibicowanie. Leśne Ludki nie mają sobie równych!!!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

DZIECIAKI - MLECZAKI

Mleko, produkt tak bardzo nam znamy, pijemy go, jemy przetwory mleczne często nie zdając sobie sprawy jak wielką rolę odgrywa w naszym życiu, prawidłowym rozwoju, zachęcamy nasze dzieci do picia mleka , ale dlaczego? Realizowany w przedszkolach program ,, Dzieciaki mleczaki” pokazuje dzieciom, krok po kroku dlaczego tak ważne jest aby codziennie spożywały produkty mleczne. W Przedszkolu Miejskim nr 14 w Olsztynie program ten realizowany był w dniach 24-28.02.2014 w grupie dzieci 4-5 letnich w grupie drugiej,, Skrzaty” . Głównym celem tych zajęć było uświadomienie , wdrożenie i zachęcenie dzieci do picia mleka i spożywania przetworów mlecznych. W pierwszym dniu realizacji programu pokazałyśmy dzieciom, jaką drogę pokonuje mleko zanim trafi na sklepowe półki i jakie produkty powstają z mleka. Dzieciom nie wystarczy czegoś pokazać, powiedzieć, więc nie obeszło się bez degustacji, przedszkolaki z zapałem próbowały przetworów mlecznych takich jak: jogurt, twaróg, kefir, masło, serek topiony, maślanka. W trakcie degustacji rozmawiałyśmy z dziećmi o wartościach odżywczych znajdujących się w tych produktach i ich wpływ na nasz rozwój. W drugim dniu połączyłyśmy mleko ze sportem w piosence,, Gimnastyka” dając dzieciom nie tylko porcje wapnia, białka i witaminy E ale rozbudziłyśmy ich układ oddechowy do intensywnego działania na cały dzień. Dzieci malowały także ,krowę dorysowując jej łaty w trakcie zadały mi bardzo ciekawe pytanie, jakiego koloru jest krowa : biała w czarne łaty, czy czarna w białe łaty. Wybór pozostawiłam im, i ich inwencji twórczej. Trzeci dzień zaczęliśmy od burzy mózgów , pobudzając tym samym dzieci do myślenia na temat,, z mleka powstaje…..”, ,, mleko jest dobre na…….”. Taką rozmową wprowadziłyśmy dzieci do wspólnego zrobienia plakatu z opakowań po przetworach mlecznych . Razem z dziećmi powiesiliśmy go w holu przedszkola pokazując innym dzieciom dlaczego tak ważne jest abyśmy pili codziennie mleko i spożywali produkty mleczne . W czwartym dniu dzieci wyklejały krowę kulkami z bibuły i kawałkami czarnego papieru do wiersza H. Szayerowej ,,Tylko nic nie mówcie krowie” , uczyły się także wiersza na pamięć. Piąty dzień zajęć ,, Mleko to biały skarb” podobał się chyba dzieciom najbardziej. W tym dniu dzieci z masy serowej, którą same zrobiły z twarogu, śmietany i odrobiny cukru lepiły serowe myszki. Za ogon i wąsy posłużył nam szczypiorek a za uszy rzodkiewka, smakowało wyśmienicie bo nawet największe niejadki wszystko zjadły.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Smaczne koreczki w grupie IV.....

Na dowód że jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie, zdrowo się odżywiamy. Chętnie robimy zdrowe potrawy – tym razem koreczki owocowe a jeszcze chętniej je zjadamy. Mniam… %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Dbamy  o  nasze  zdrowie.

"Sałatki zjadamy i o zdrowie dbamy" - pod takim hasłem TYGRYSKI wspólnie przygotowały smaczną sałatkę owocową. Umyte owoce trzeba było pokroić - zachowując bezpieczeństwo podczas posługiwania się nożem. Potem wszystko wymieszać i wspólnie zjeść.

Było naprawdę smaczne to drugie śniadanie!*************************

W piątek, tj. 22.listopada odbył się na terenie naszej placówki „FESTIWAL ZDROWIA” .Uczestnikami Festiwalu były dzieci z grupy: I. II, III, IV, V, VI oraz dzieci ze szkolnej zerówki.
Dzieci z poszczególnych grup zaprezentowały krótki program artystyczny, tematycznie związany z profilaktyką zdrowia:
- piosenkę „Ogórek”  wykonały dzieci z zerówki
  szkolnej;
-piosenkę „Kuchareczkę”, zaśpiewały dzieci z grupy II;
-piosenkę „Cebulka”, wiersz „Na zdrowie” wykonały
    dzieci z gr. III;
-piosenkę „Sałatka jarzynowa” oraz inscenizację wiersza „Kanapka,” zaprezentowały dzieci z grupy IV”
-„Opowiadanie o księżniczce Alince” i inscenizację
  wiersza „Witaminki” przedstawiły dzieci z gr. V;
-dzieci z grupy VI zaprezentowały piosenkę „Pomidorek”, „Rumiane jabłuszko” i wiersz -rymowankę  pt.: „Surówka”.
Piękne stroje, ciekawe rekwizyty, kolorowa dekoracja Sali, różnorodność form przygotowanych utworów zrobiło duże wrażenie na dzieciach.******************************************

15 listopada w naszym przedszkolu odbył się KIERMASZ  ZDROWEJ  ŻYWNOŚCI

W przygotowaniach aktywny udział brały dzieci ze wszystkich grup oraz pracownicy przedszkola.

A jak się wszystko udało? - prosimy zobaczyć.....**********************************************

PRZYJACIELE  ZIPPIEGO

Program promujący zdrowie, odporność psychiczną i dobre samopoczucie małych dzieci.

Program jest adresowany do dzieci w wieku 5-7 lat. Kształtuje i rozwija kompetencje psychospołeczne i emocjonalne małych dzieci. Doskonali realcje dzieci z innymi osobami, uczy znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i problemami oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Program opowiada o grupie przyjaciół, a Zippi, to patyczak, ulubieniec jednego z chłopców.

Aby program zawitał do naszego przedszkola - nauczycielki uczestniczyły w kursie przygotowawczym dla osób realizujących program PRZYJACIELE  ZIPPIEGO.

  

*******************************************

24.X.2013r w ramach projektu "Chcę być zdrowy" odbył się w przedszkolu mecz piłki nożnej Leśne Ludki - Krasnale. Sędzią w meczu był Pan Waldemar Danielak - nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 13 w Olsztynie.

Leśne Ludki - w niebieskich koszulkach strzeliły gola na początku pierwszej połowy meczu. Krasnale zdołały wyrównać w drugiej połowie.

Gra była bardzo wyrównana, czego dowodem jest sprawiedliwy wyniki 1:1

Leśne Ludki i Krasnale czekają na dalsze rozgrywki, które planujemy już w rundzie wiosennej.

Wszyscy serdecznie dziękujemy Panu Sędziemu za poświęcony czas i cenne wskazówki!********************************************

W piątek 4.X. najstarsze grupy przedszkolne zostały zaproszone do udziału w rajdzie wokół jez. Długiego. O godz. 16-tej przyszli rodzice z dziećmi z gr. IV i V. Po przywitaniu się z przewodnikiem, wyjaśnieniu celu spotkania, uczestnicy dostali znaczki-symbole i ruszyli przez osiedle Dajtki. Pierwszy postój miał miejsce nad Zatoką Miłą. Po krótkim odpoczynku grupa ruszyła w stronę plaży miejskiej, aktualnie przebudowywanej. Następnie uczestnicy rajdu przeszli przez tory kolejowe wchodząc na obszar osiedla Nad Jeziorem. Długim. Podchodząc do jeziora p. Ela zwróciła uwagę na tablice informujące o autorze ścieżki proekologicznej oraz o faunie i florze występującej nad jeziorem i w samym akwenie. Na mostku zakochanych grupa odpoczywała, posiłkując się suchym prowiantem. Tam przewodniczka opowiedziała historię osiedla, przedstawiła sposoby ratowania jeziora, dawniej krystalicznie czystego, a w l. 70-tych XX w. ogłoszonego jednym z najbardziej zanieczyszczonych akwenów w Polsce.

Idąc aleją wśród pomnikowych drzew rodzice robili zdjęcia w malowniczym plenerze. Na południowym brzegu jeziora odbył się quiz wiedzy o jeziorze Długim. Rodzice zostali nagrodzeni folderami a dzieci słodyczami. Po kilkunastominutowym odpoczynku prowadząca podziękowała uczestnikom i wszyscy pożegnali się.

Wycieczka stanowiła wspaniałe źródło wiedzy o „skarbach” naszego miasta, jakimi niewątpliwie są jeziora.*******************************************************************

Projekt „Chcę być zdrowy” – realizowany jest w przedszkolu od 2008 roku  w  współpracy  z Wydziałem Zdrowia i  Polityki Społecznej Urzędu Miasta Olszyna  w ramach  „Kampaniii Informacyjnej dla Dzieci i Młodzieży dotyczącej Zdrowego Odżywiania”.

 

Główne założenie: promowanie aktywnego stylu życia olsztyńskich przedszkolaków i ich rodzin
Cel ogólny:
Przekazywanie wiedzy i kształtowanie zachowań i postaw sprzyjających zdrowiu w celu wypracowania wzoru zdrowego stylu życia, którym dzieci uczestnicy projektu- będą mogły kierować się w przyszłości.
Cele etapowe:
*Kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia
*Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków prozdrowotnych i aktywności ruchowej
*Popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia
*Uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej
Cele szczegółowe:
*Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i
zagrażających zdrowiu.
*Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
*Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej umożliwienie udziału w grach, zabawach ruchowych, gimnastyce.

Wymienione cele zrealizujemy poprzez:
Udział rodziców i nauczycieli w cyklu spotkań i warsztatów m.in. z instruktorką kung fu, trenerem piłki nożnej poza tym: rajd pieszy, wycieczki, gry, zabawy i zajęcia ruchowe z udziałem wszystkich adresatów projektu.
Udział w realizacji zadań dla dzieci realizowanych w ramach tematów kompleksowych, wycieczek edukacyjnych,
Uczestnicy projektu:  105 dzieci ( dzieci 5-6 letnie z gr III, IV, V, VI, ) ich rodzice oraz pracownicy Przedszkola.

 

Harmonogram realizacji projektu „Chcę być zdrowy”  IX – XII 2013 rok
 Nazwa zadania       Uczestnicy    Termin
1.    Przyjęcie deklaracji uczestnictwa w projekcie.   Rodzice    Wrzesień
2.    Powołanie koordynatorów  i ewaluatorów  projektu. Pracownicy przedszkola    Wrzesień
3.    Gazetka informacyjna dla rodziców na temat realizowanego projektu (zdjęcia, scenariusze, .. )
                                                                                         Koordynatorzy projektu    Wrzesień / Grudzień
4.    „Iść po zdrowie” – rajd pieszy wzdłuż Jeziora Długiego. Rodzice, dzieci, pracownicy przedszkola                                                                                                                                                               Wrzesień / Październik
5.    „Akademia Ninja”- pokaz kung fu w wykonaniu Beaty Engel wielokrotnej medalistki Polski oraz Europy  z                              Olsztyńskiej Szkoły Chińskich Sztuk Walki Shaolin    Nauczyciele, dzieci,     Październik
6.    „Na łonie natury skaczemy pod chmury” - Wyjazd do Arboretum w Kudypach, zabawy gry i zabawy ruchowe            na      świeżym powietrzu    Koordynatorzy projektu- rodzice, dzieci                             Październik
7.    Cykl zajęć ruchowych:
 -zajęcia taneczne,
-zabawy ruchowe z elem. gimnastyki
 korekcyjnej
- aerobik    Dzieci i rodzice    Październik/ Grudzień
8.    „Warsztaty Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”- warsztaty  prowadzone przez p. Joannę Serek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Olsztynie  Dzieci i rodzice.               Llistopad
9.    „Trening czyni Mistrza!” – trening piłki nożnej poprowadzony przez trenera ze Szkółki Piłkarskiej zakończony meczem piłki nożnej „Przedszkole strzela gole”    Dzieci i rodzice    Październik/Listopad
 10.    „Kto aktywny bywa-zdrowie wygrywa! Spotkanie z pielęgniarką szkolną , pogadanka na temat roli aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju dziecka    Dzieci                            Listopad
11.    „Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie dzieci i dorosłych” – projekcja multimedialna poprowadzona przez wykładowcę na OSW im. J. Rusińskiego p. mgr Anne Malwinę Kamelską  Rodzice, pracownicy przedszkola                                                                                                                                     Listopad
12.    „ Witaj szkoło, na w-fie jest wesoło”- Udział w lekcji wychowania fizycznego w zerówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 18 w Olsztynie    Dzieci                                                Grudzień
 13   „Wszyscy się ruszamy więc zdrowie wygramy” -Olimpiada Sportowa podsumowująca program.    Dzieci                                                                                                                                  Grudzień

.

 

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information