baner przedszkole2

 

baner przdszkole8

 

baner przdszkole4

niezapominajki


Rekrutacja do przedszkolaMam 6 lat

 

ŻEBY  PRZEDSZKOLAK  CHCIAŁ  BYĆ  UCZNIEM...

Biedronki  szykują się już do szkoły...$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

7   kwietnia w naszej placówce odbyło się spotkanie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18  Pani Marzenny Życzko oraz pracownika PP-P nr 1 w Olsztynie, pani Joanny Feret z zainteresowanymi rodzicami dzieci kończącymi edukację przedszkolną. Celem spotkania było przybliżenie rodzicom przez dyrektor szkoły  sposobu funkcjonowania szkoły; współdziałania z uczniami i rodzicami dzięki właściwym postawom kadry pedagogicznej i innych pracowników. Pani Dyrektor przedstawiła zebranym dobrze przygotowaną bazę placówki, w której uczniowie mają możliwość właściwego rozwoju. Z kolei Pani Feret, pedagog i oligofrenopedagog , wygłosiła referta nt. ,,Dojrzałość szkolna dziecka"
Obie panie chętnie odpowiadały na pytania rodziców.
Za poświęcony czas dziękujemu .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

„Krasnale w szkole” dnia 11 marca 2014r.

Dzięki uprzejmości pani Uli Niemiro, nauczycielki klasy I dzieci z grupy III miały możliwość uczestniczenia w lekcji szkolnej. Tematem był znany przez krasnali kosmos. Po przeprowadzonym wcześniej w grupie temacie kompleksowym dzieci posiadały dużo wiadomości na ten temat. Obserwowana lekcja była ciekawym doświadczeniem i przybliżyła dzieciom wiedzę, jak wygląda nauka w szkole. Po zakończeniu lekcji zaproszono dzieci na koncert muzyczny przeznaczony dla klas I-III.

Dzieci miło spędziły czas w szkole.

  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Biedronki gościnnie u Leśnych Ludków

W ramach realizowanego projektu „Aby przedszkolak chciał być uczniem”, Leśne Ludki zaprosiły rówieśników z grupy VI do wspólnych zabaw integracyjnych. Śpiewały, tańczyły a także grały na instrumentach. Może od września dzieci spotkają się w tej samej pierwszej klasie i przypomną sobie wesołe czasy przedszkolnych zabaw.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Sześciolatek w szkole

 

Materiał opracowany na podstawie prezentacji Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej Ministra Edukacji Narodowej podczas grudniowej konferencji prasowej poświęconej problemom edukacji 6 latka w szkole.

 

Edukacja dziecka

Obecne zapisy prawne gwarantują 6 latkowi prawo do:

 • adaptacji do szkolnych warunków, a okres adaptacji powinien być dostosowany do Jego potrzeb,
 • nauczyciela dobrze przygotowanego do pracy z młodszym uczniem i takiego, który będzie Go prowadził przez pierwsze trzy lata nauki w szkole i oceniał jego osiągnięcia w sposób opisowy przez cały okres nauki w klasach I – III,
 • elastycznej organizacji zajęć edukacyjnych – jednostki lekcyjne nie powinny przekraczać 25 minut, przerwy dostosowane do Jego potrzeb i w miejscach odpowiednich do zabaw, zajęcia zróżnicowane i prowadzone różnymi metodami, z dominacją metod pozwalających dzieciom na aktywne, twórcze działania
 • indywidualnego podejścia, w tym rozwijania Jego zainteresowań, uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z różnymi specjalistami oraz indywidualnej pomocy w nauce,
 • w sytuacjach trudnych wsparcia i pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • nauki wśród dzieci w tym samym wieku, w oddziałach do 25 uczniów,
 • zagwarantowanego miejsca w szkole na pozostawienie podręczników i przyborów.

Trwają prace nad zmianą prawa. Nowe zapisy zobowiążą szkoły (szczególnie w klasach I – III) do:

 • elastycznej organizacji zajęć
 • nauki bez prac domowych
 • bieżących ocen również w formie opisowej
 • oceniania efektów kształcenia dopiero po III klasie

 

Opieka w szkole

Rodzice dziecka 6 letniego w szkole mają prawo do:

 • dowozu dziecka do szkoły pod opieką nauczyciela lub zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły (powyżej 3 km),
 • zapewnienia opieki świetlicowej, w grupach nie większych niż 25 uczniów, dodatkowych zajęć w czasie pobytu w świetlicy i pomocy indywidualnej w nauce,
 • ciepłych posiłków (w ramach funkcjonującej stołówki lub cateringu) i możliwości zwolnienia z opłat za żywienie,
 • zapewnienia opieki w szkole w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych

W zakresie opieki nad 6 latkiem nowe przepisy zobowiążą szkoły do stworzenia następujących warunków:

 • zwrotu kosztów dowożenia do szkoły dziecka w wieku do 7 lat (powyżej 3 km),
 • lepszej opieki dzięki dodatkowym środkom finansowym,
 • zapewnienia przez każdą szkołę ciepłych posiłków,
 • posiłków w innym czasie niż starsze klasy,
 • standardów zadań świetlicy,
 • opieki świetlicowej w osobnej grupie dzieci z klas I-III,
 • opieki świetlicowej w pojedyncze dni.

 

Uprawnienia rodziców

Rodzice mają prawo do:

 • otrzymania diagnozy przedszkolnej i bezpłatnej porady lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla siebie i dziecka,
 • uzyskania decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego jeśli poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda opinię o braku gotowości dziecka,
 • uwzględnienia przez dyrektora szkoły wniosku rodziców o edukację domową, jeśli został złożony do 31 maja poprzedniego roku szkolnego,
 • uwzględnienia opinii rodziców przy decyzji rady pedagogicznej o powtarzaniu klasy.

Nowelizacja prawa pozwoli na:

 • uzyskanie jednolitych narzędzi stosowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne przygotowanych dla 6-latków,
 • decydowanie przez rodziców o odroczeniu obowiązku szkolnego (przy opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o braku gotowości szkolnej dziecka),
 • uwzględnienie wniosku rodziców o edukację domową złożonego w dowolnym momencie,
 • decydowanie przez rodziców o powrocie dziecka do przedszkola,
 • decydowania przez rodziców o powtórzeniu klasy.

 

*******************************************

DRODZY  RODZICE!

Wiele informacji na tematy związane z edukacją dziecka 6-letniego znajdziecie na stronie MEN

http://www.men.gov.pl/

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Żeby przedszkolak chciał być uczniem”

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, dnia 18 stycznia grupa ,,Biedronkiodwiedziła szkołę. Najpierw odbyło się spotkanie z wicedyrektor szkoły-krótka rozmowa i złożenie życzeń .Następnie odwiedziliśmy gabinet szkolnej pielęgniarki. Dzieci wysłuchały pogadanki na temat znaczenia ruchu w życiu dziecka i dorosłego; o właściwym ubieraniu się , zachowaniu prawidłowej postawy podczas siedzenia czy stania , wietrzeniu pomieszczeń. ,,Biedronki” rozmawiały z pielęgniarką o konieczności spożywania warzyw i owoców oraz o zdrowej żywności. Dzieci opowiadały o swoich ulubionych zabawach na powietrzu, w sali i w domu. Obiecały, że będą o tym pamiętały w czasie świąt bożonarodzeniowych…

Podczas spotkania z pielęgniarką dzieci obserwowały wizytę chłopca ze złym samopoczuciem, który odwiedził gabinet. Pani zmierzyła starszemu koledze temperaturę, przeprowadziła rozmowę i udzieliła kilku medycznych porad.

Przed odejściem dzieci otrzymały znaczki ,,Dzielny pacjent” i złożyliśmy życzenia.

Zostaliśmy zaproszeni do gabinetu dyrektor szkoły. Pani Dyrektor powitała nas miłym słowem i cukierkiem. Po krótkiej rozmowie zaśpiewaliśmy świąteczną piosenkę, przy której pani Dyrektor chętnie się z mami bawiła. Na koniec złożyliśmy sobie nawzajem życzenia świąteczne.

Odwiedziliśmy klasę I. Starsi koledzy zadawali nam zagadki słowne, ale na wszystkie odpowiedzieliśmy prawidłowo. Wychowawczyni starszaków, Pani Ula pogratulowała nam wiedzy, gdyż były to zagadki pierwszoklasistów.

Zwiedziliśmy też korytarz szkoły i podziwialiśmy prace plastyczne, dzięki którym jest wokół świąteczna atmosfera.

Zaprosiliśmy do naszego przedszkola ,,0” szkolną i poprosiliśmy o przedstawienie świątecznej szopki. Obiecali, że odwiedzą nasze przedszkole jutro.

19 grudnia-zerówka szkolna wystawiła w naszej placówce jasełka. Dzieci pięknie przebrane opowiadały historię narodzin Jezuska. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Na koniec złożyliśmy sobie nawzajem życzenia i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Piątaki  w szkole  ćwiczyły razem  z dziećmi oddziału O...&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Dzieci  z oddziału O w SP 18 zaprezentowały w naszym przedszkolu Jasełka. Bardzo wszystkim nam sie podobał występ. Dziękujemy aktorom i ich Paniom za miłą niespodziankę.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 Projekt  „Aby   przedszkolak chciał być uczniem” jest realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Olsztynie we współpracy z Szkołą Podstawową nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie oraz  Biblioteką Publiczno-Szkolną nr 18 w Olsztynie.

Celem głównym podejmowanych działań jest ułatwienie dzieciom sześcioletnim przekroczenia progu szkoły.
Realizacja projektu daje możliwość dzieciom 6 letnim  i ich rodzicom poznania szkoły, warunków w jakich będą uczyły się dzieci, bazy edukacyjnej placówki, a także poznanie nauczycieli pracujących w szkole zwłaszcza nauczycieli I klasy. Podjęte działania niewątpliwie będą miały istotny, wymierny wpływ na adaptację dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej. Doświadczenia minionych lat potwierdzają, że tak właśnie jest.
 Niezwykle ważne w realizacji tego celu jest:
1.Współdziałanie nauczycieli/rodziców przedszkola i szkoły
* nawiązanie kontaktów  z dyrektorem szkoły i  nauczycielami klasy I
* podejmowanie wspólnych działań, przedsięwzięć, udział w konkursach, pokazach.                                              
2.Łagodne wprowadzenie dzieci w przestrzeń  szkolną
* zapoznanie 6 latków  z budynkiem  szkoły:  sale lekcyjne, świetlica, sala  gimnastyczna,
   stołówka, gabinet pielęgniarki, biblioteka.
3.Przełamywanie barier psychicznych, zaspakajanie potrzeb poznawczych
 * zaproszenie nauczycieli  klas I wraz z dziećmi na uroczystości  przedszkolne,
 * zapraszanie nauczycieli, pracowników szkoły na zajęcia edukacyjne  do przedszkola
   ( nauczyciel przyrody, fizyki, pielęgniarka ),
 * udział dzieci  6 letnich w  lekcjach pokazowych  w  szkole,  uroczystościach,  
    przedsięwzięciach.
4.Badanie losów  absolwentów
* przeprowadzanie ankiet wśród  nauczycieli szkoły podstawowej, rodziców  na
   temat przygotowania  dzieci  do szkoły, zwłaszcza przebiegu procesu  adaptacji.

           W projekcie akcentujemy zaangażowanie rodziców oraz społeczności Szkoły Podstawowej Nr 18 w Olsztynie  w proces adaptacji dzieci rozpoczynających naukę w klasie I.  Rodzice jako pierwsze, ważne osoby w życiu dziecka odgrywają kluczową rolę w budowaniu jego własnego obrazu  i poczucia własnej wartości. Zainteresowanie rodziców działaniami dziecka i komunikaty zwrotne w postaci pochwał i uznania sprawiają, że podejmują one wiele konstruktywnych działań i wyzwań. Prawidłowa postawa wychowawcza rodziców: zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, pełna akceptacja, ochrona motywacji wewnętrznej, adekwatne wymagania i konsekwencja, sprzyja osiąganiu przez dziecko sukcesów. Nauczyciele są następnymi po rodzicach ważnymi osobami, które wpływają na proces samopoznania i samorealizacji dzieci, na kształtujące się procesy adaptacyjne.  Dodatkowym wzmocnieniem dzieci jest współpraca z rodzicami w zakresie motywowania do nauki,  rozwoju zainteresowań i mocnych stron, które pozwolą przezwyciężać pojawiające się trudności.

Oczekiwane rezultaty:
1.Realizacja projektu  przyczynia się do wzrostu aktywności i kreatywności zarówno Rad Pedagogicznych jak i  Rad Rodziców w zakresie działań ułatwiających dzieciom sześcioletnim przekroczenie progu szkoły podstawowej.

2.Dzieci sześcioletnie w środowisku szkolnym będą czuły się zauważone i docenione, wzrośnie ich poczucie własnej wartości i wiara w swoje możliwości. Będą uczyły się czerpać radość  i satysfakcję ze wspólnych  działań podejmowanych razem ze starszymi koleżankami i kolegami.

3.Rodzice dostrzegąją  potrzebę wspierania  dziecka w procesie adaptacji do edukacji szkolnej.  

4.Rodzice – Rady Rodziców zdobywają  wiedzę i doświadczenie w podejmowaniu działań, których celem jest tworzenie najbardziej sprzyjającego środowiska dla dzieci przechodzących z edukacji przedszkolnej do szkoły.  Ma to wpływ na pogłębianie więzi między placówkami oraz zacieśnianie współpracy rodziców nie tylko w  przedszkolu ale również z rodzicami  w szkole  podstawowej.  

5.Nauczyciele czując wsparcie ze strony rodziców z entuzjazmem i radością podejmują działania i przedsięwzięcia dzięki którym przedszkolak będzie chciał być uczniem, a „Szkoła” będąc  przyjaznym i znanym środowiskiem,  nie będzie budziła lęku i obaw.

  Projekt  „Aby przedszkolak chciał być uczniem”
*ułatwi  dzieciom przedszkolnym przekroczenie progu szkoły,
*zminimalizuje stres związany ze zmianą środowiska edukacyjnego,
*wyposaży w wiedzę i umiejętności,
*poszerzy zakres doświadczeń,  i sprawi, że ……już pierwszego dnia dziecko  -  czyli twórczy i świadomy swoich zdolności i zainteresowań absolwent Przedszkola Miejskiego nr 14 w Olsztynie,  będzie otwarty  i ciekawy świata, zainteresowany szkołą i gotowy do bycia uczniem.  Będzie wyposażony w umiejętności niezbędne do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w szkole podstawowej  i nawiązywania relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information